Vidaus taisyklės

 1. Svečiai viloje laukiami atvykstant nuo 15 val. Svečių išvykimo laikas iki 12 val.
 2. Jei planuojate atvykti po 21:00 valandos, prašome apie savo vėlyvą atvykimą visada informuoti vilos administraciją mob. tel. +370 626 37 787.
 3. Jeigu pageidaujate iš kambario išvykti vėliau, prašome apie tai iš anksto informuoti vilos administratorių. Vėlyvam išvykimui yra taikomas papildomas mokestis (taikomas pusės paros mokestis).
 4. Atliekant rezervacija turi būti sumokėtas suderinto dydžio avansinis mokestis, kuris bus išskaičiuotas atsiskaitant.

  Rezervavus, bet neatvykus sutartu laiku ar sutrumpinus viešnagės laiką mokestis negrąžinamas.

 5. Kambariuose ir bei vilos viduje rūkyti draudžiama. Nesilaikant šios taisyklės bauda – 100€.
 6. Išvykstant svečiai privalo grąžinti raktą viešbučio administratorei(-iui).
 7. Dėkojame, kad saugojate vilos inventorių. Draudžiama išsinešti iš kambarių ir teritorijos daiktus, priklausančius vilai ir/ar paslaugos teikėjui. Informuojame, kad už padarytą žalą inventoriui numatyta materialinė atsakomybė. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes atsiskaitoma iš karto.
 8. Vilos svečiai atlygina vilai padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl svečių ar jų pasikviestų asmenų kaltės:
  • Rakto sulaužymas: 20 EUR
  • Rakto pakabuko sulaužymas: 5 EUR
  • Nuvėmimo mokestis: 100 EUR už vieną vietą
  • Kriauklės / dušo / tualeto sulaužymas: pagal faktą
  • Spynos sulaužymas: 20 EUR

   Pastaba: Kitos padarytos žalos (nesančios sąraše) dydis yra nustatomas administratoriaus sprendimu. Svečiai privalo atlyginti padarytą žalą pilna apimtimi.

 9. Už vaikų elgesį ir saugumą atsako tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys (globojantys) asmenys. Jei nuostoliai viloje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, nuostolius privalo atlyginti vaikų tėvai ar globėjai.
 10. Be papildomo apmokėjimo kambaryje gali gyventi tik tiek asmenų, kiek nurodyta registracijos metu. Be papildomo apmokėjimo kambariuose gali lankytis asmenys ne ilgiau kaip iki 22:00. Šiuo atveju kambarį užsisakęs asmuo atsako už tokių asmenų padarytą žalą.
 11. Klientai privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių. Draudžiama deginti žvakes. Atsitikus nelaimei, nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 ir informuokite administraciją tel. +370 626 37 787. Bendruoju pagalbos telefonu 112 yra iškviečiama policija, gaisrinė ir greitoji medicinos pagalba. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė yra registratūroje.
 12. Vilos svečias (-iai), norintys atsivežti į vilą gyvūną (-us), turi iš anksto tai suderinti su vila ir pranešti apie tai. Už kiekvieną svečio į vilą atsivežtą gyvūną vila ima papildomą mokestį. Gyvūno (-ų) šeimininkas yra atsakingas už viloje gyvenantį gyvūną (-us) ir įsipareigoja visiškai atlyginti gyvūno (-ų) padarytą žalą vilai.
 13. Apie pastebėtus techninius gedimus ar netinkamą paslaugos kokybę vilos svečiai turi nedelsiant informuoti vilos administraciją. Priešingu atveju, vila atleidžiama nuo atsakomybės.
 14. Patalynė be svečio prašymo keičiama ne dažniau kaip po 3 pragyvenimo viloje parų.
 15. Už vertingus daiktus paliktus kambaryje vila neneša atsakomybės.
 16. Asmenų ir turto apsaugos tikslu vilos bendro naudojimo patalpose bei pastato išorėje vykdomas vaizdo stebėjimas. Išsamesnė informacija villarusne.lt arba el. paštu info@villarusne.lt.
 17. Dėl Jūsų bei kitų svečių saugumo vilos vartai bei durys nakčiai yra užrakinamos 22.00-23.00. Jei planuojate grįžti vėliau, prašome pranešti vilos administratoriui.
 18. Išeidami iš patalpų nepalikite įjungtų elektros prietaisų, uždarykite langus, užrakinkite duris. AČIŪ!
 19. Svečias pats atsako už savo saugumą.
 20. Vilos personalas turi teisę neįleisti asmenų, kurių elgesys yra netinkamas, gali sutrikdyti vilos tvarką, kelti pavojų kitų svečių saugumui ir/ar vilos turtui, prieštarauja viešajai tvarkai, moralei, bei kitoms visuomenei priimtinoms elgesio normoms.
 21. Vilos antklodės, rankšluosčiai ir patalynė negali būti naudojami lauko pramogoms.
 22. Prašome gerbti visų svečių poilsį. Jeigu Jums trukdo ilsėtis kiti svečiai, prašome kreiptis į vilos administratorių. 23.00-8.00 val. vilos teritorijoje yra tylos ir ramybės laikas.
 23. Administratorius turi teisę iškeldinti iš kambario asmenis, jeigu jie nesilaiko ir/ar šiurkščiai pažeidžia vilos vidaus tvarkos taisykles bei reikalauti atlyginti padarytą žalą ir nuostolius.
 24. Bet kokie ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Ginčai (ne teisme) dėl netinkamo paslaugų teikimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą https://ec.europa.eu/odr.
 25. Paslaugų teikimo pagrindu, Daiva Stanislovaitienė, individualios veiklos pažymėjimas 117010, Pakalnės g. 82, Pakalnės kaimas, kaip duomenų valdytojas, tvarkys svečių ir kitų asmenų, kurie susiję su svečio pavedimu, asmens duomenis tinkamų apgyvendinimo paslaugų suteikimo tikslu laikantis 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų. Svečias patvirtina, kad yra informuotas, kad turi teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; susipažinti su Paslaugų teikėjo tvarkomais savo asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis ir papildyti neišsamius savo asmens duomenis; reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; teisę į duomenų perkeliamumą; tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą; reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas. Svečias, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. 8 5 2127532, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė ada.lt. Duomenų valdytojas tvarko svečių asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse administratoriaus internetiniame puslapyje www.villarusne.lt.
 26. Administratorius pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti šias taisykles.

Šios taisyklės sukurtos tam, kad užtikrintumėme Jums ramų ir saugų poilsį. 
Ramaus ir malonaus poilsio, Jūs visada laukiami!

2024 © Visos teisės saugomos. Rusne Villa